EGZAMIN Gimnazjalny 2017

Tu znajdziesz istotne informacje odnośnie egzaminu gimnazjalnego.


Fotogaleria - przed egzaminem klas 3 i podczas próbnego w klasach drugich.

DNI EGZAMINACYJNE

19-04-2017 - Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

20-04-2017 - Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

21-04-2017 - Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

Trochę historii

EGZAMIN Gimnazjalny 2016

Tu znajdziesz istotne informacje odnośnie egzaminu gimnazjalnego.


W tym roku szkolnym (2015/2016) uczniowie trzecich klas gimnazjum przystąpili do pisania egzaminu gimnazjalnego 18 kwietnia, tego dnia zmierzyli się z testami humanistycznymi. Od 9:00 do 10:00 pisali test z historii, po przerwie o godzinie 11:00 zaczęli pisać test z języka polskiego.

19 kwietnia młodzież rozwiązywała testy matematyczno – przyrodnicze, a 20 kwietnia – testy z języków obcych (język angielski i język rosyjski).

Według opinii uczniów testy egzaminacyjne nie były łatwe. Większość osób zdających egzamin była zaskoczona formą pracy pisemnej z języka polskiego - spodziewano się rozprawki, a należało napisać charakterystykę.

Mamy nadzieję, że wyniki tego egzaminu, które poznamy w czerwcu, spełnią oczekiwania uczniów i nauczycieli.

K. Kaczmarek


Egzamin gimnazjalny trwa 3 dni i w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w następujących dniach:
 • część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r.
 • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r.

18 kwietnia 2016

część humanistyczna
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 (trwa 60 minut)
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 (trwa 90 minut)

19 kwietnia 2016

część matematyczno-przyrodnicza
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 (trwa 60 minut)
 • z zakresu matematyki - godz. 11:00 (trwa 90 minut)

20 kwietnia 2016

język obcy nowożytny
 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00 (trwa 60 minut)
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 (trwa 60 minut)

Historia i wiedza o społeczeństwie

Polecenia z historii i WOS-u mają formę zamkniętą. Zadania odwołują się do różnych epok oraz materiałów źródłowych (teksty literackie, popularnonaukowe, tabele, mapy). Są zróżnicowane pod względem trudności. Egzamin sprawdza, m.in. takie umiejętności jak:
 • chronologia historyczna,
 • analiza oraz interpretacja historyczna,
 • znajomość ustrojów,
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów współczesnego społeczeństwa,
 • analizowanie wykresów.

Język polski

Zadania z języka polskiego mają formę otwartą oraz zamkniętą i odnoszą się do tekstów literackich, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Polecenia sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość lektur i twórczości autorów. Jednym z zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym jest dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, opisu, charakterystyki lub sprawozdania. Na egzaminie może zostać również sprawdzona umiejętność tworzenia form użytkowych, np.
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • ogłoszenie,
 • zaproszenie,
 • dedykacja i list oficjalny.

Część przyrodnicza

Polecenia z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą i sprawdzają wiedzę z zakresu:
 1. biologii,
 2. chemii,
 3. geografii i fizyki.
Polecenia mają na celu sprawdzenie takich umiejętności jak:
 • znajomość metodyki badań biologicznych,
 • znajomość podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie,
 • znajomość różnorodności biologicznej,
 • umiejętność odczytywania wykresów i danych tekstowych,
 • wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Część matematyczna

Zadania z matematyki mają formę otwartą oraz zamkniętą. Egzamin składa się przede wszystkim z poleceń, które sprawdzają rozumienie pojęć matematycznych oraz dobieranie strategii matematycznych. Zadania sprawdzą takie umiejętności jak:
 • sprawność rachunkowa,
 • odczytywanie wykresów,
 • interpretacja danych tekstowych, liczbowych i graficznych,
 • rozumowanie i tworzenie strategii,
 • modelowanie matematyczne.
Polecenie z matematyki obejmują zagadnienia z arytmetyki i geometrii, w tym:
 • liczby wymierne,
 • procenty,
 • potęgi,
 • pierwiastki,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania,
 • wykresy funkcji,
 • statystyka opisowa,
 • figury płaskie,
 • bryły.

Część językowa - poziom podstawowy

Zadania z języka obcego na poziomie podstawowym sprawdzają umiejętności:
 • rozumienia ze słuchu,
 • czytania ze zrozumieniem oraz
 • znajomość funkcji oraz
 • środków (struktury leksykalne i gramatyczne) językowych.

Część językowa - poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony obejmuje polecenia z zakresu:
 • rozumienia ze słuchu,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • znajomości środków językowych oraz
 • tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Wypowiedź pisemna ma formę krótkiego (50 - 100 słów) tekstu użytkowego, tj. listu, e-mail, wiadomości zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu.

EGZAMIN Gimnazjalny 2015